2021թ. հոկտեմբերին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-10-01

ավարտի օր`2022-10-01

Պայմանագրի առարկան Համար Ամսաթիվ Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)  
1

Կապալի պայմանագիր

ԱԽ-14 10/4/2021 10/6/2021 3 983 532
 ներառյալ ԱԱՀ
«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ  
2 «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել հիդրոէլեկտրակայանի գազապաստարանի վերանորոգման աշխատանքների կատարման պայմանագիր ԱԽ-15 10/4/2021 10/6/2021 31 574 159 
ներառյալ ԱԱՀ
«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ  
3 «ՄԷԿ» ՓԲԸ Հրազդան հիդրոէլեկտրակայանի № 2 հիդրոագրեգատի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների կատարման պայմանագիր ԳԲ-41 10/4/2021 10/6/2021 39 981 894.49 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ

 

4 «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել հիդրոէլեկտրակայանում ապամոնտաժված սարքավորումների գործարանային պայմաններում վերականգնման աշխատանքների կատարման պայմանագիր ԳԲ-42 10/4/2021 10/6/2021 9 600 000 
ներառյալ ԱԱՀ
«Էներգանորոգում» ԲԲԸ  
5 Պայմանագիր ծառայությունների մատուցման      ԾՄՊ-134 ՍՄ-02 10/29/2021 10/29/2021 10 000 000-ը չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «Ավանգարդ մոթորս» ՍՊԸ  

 

Կնքված պայմանագիր
Ավարտված