2021թ. օգոստոսին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 2021-08-01

ավարտի օր`2021-12-31

Պայմանագրի առարկան   Համար Ամսաթիվ Պայմանագրի Գումարը Գործընկեր (կոնտրագենտ)  
1 Համաձայնագիր (ծառայությունների ակտիվացման ակտ)     8/6/2021 4 267 000     ներառյալ ԱԱՀ «ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» ՓԲԸ  
2 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Քանաքեռ հիդրոէլեկտրակայանի գազապաստարանի վերանորոգման աշխատանքների կատարման   ԱԽ-05 8/12/2021 13 826 734    ներառյալ ԱԱՀ «ՏԵՔՍ» ՓԲԸ  
3 Կապալի պայմանագիր   ԱԽ-06 8/12/2021 16 091 628    ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ  
4 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ ավտոտնտեսության վերանորոգման աշխատանքների կատարման   ԱԽ-07 8/17/2021 1 674 764       ներառյալ ԱԱՀ «Ինտեկո Էներգո» ՓԲԸ  
5 Կապալի պայմանագիր   ԱԽ-08 8/17/2021 23 603 781    ներառյալ ԱԱՀ «ՏԵՔՍ» ՓԲԸ  
6

Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Քանաքեռ հիդրոէլեկտրա-կայանի ճնշումային

խցի տարածքում գտնվող վար-չական շենքի և ՕԿՋ-ի մեխանիզմների

շինություն-ների վերանորոգման աշխատանքների կատարման

  ԱԽ-09 8/17/2021 12 183 129     ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ  
7 Կապալի պայմանագիր   ԱԽ-10 8/18/2021 28 529 717     ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ  
8

Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել հիդրոէլեկտրա-կայանի թիվ 2 հիդրոագրեգատի

24 թիակների վերականգնման աշխատանքների կատարման

  ԳԲ-31 8/23/2021 47 940 668.35  ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  
9

Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել ՀԷԿ-ի թիվ 2 հիդրոագրեգատի պարապ ջրթափի

նորոգման աշխատանքների կատարման

  ԳԲ-32 8/23/2021 29 144 409.04  ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  
10 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ Արգել ՀԷԿ-ի թիվ 2 հիդրոագրեգատի ռոտորի բևեռների հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման   ԳԲ-33 8/23/2021 59 816 260.36  ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ  
11 Պայմանագիր միջգալարային մեկուսիչ նյութերի մատակարարման   ԳԲ-34 8/24/2021 13 006 678.8  ներառյալ ԱԱՀ «Բրայթ Այդիաս» ՍՊԸ  
12 Պայմանագիր շինանյութի մատակարարման   ՄՊ-04 8/31/2021 ≤ 20 000 000 ներառյալ ԱԱՀ «ՕՍՏԻՆԱՏՈ» ՍՊԸ  
13 Պայմանագիր բանվորական կոշիկների մատակարարման   ՄՊ-03 8/31/2021 376 250 ՌԴ ռուբլի, առանց ԱԱՀ «Հերմես-19» ՍՊԸ  

 

Կնքված պայմանագիր
Ընթացիկ