Գնումների կարգ

Հավելված No1
ՄԷԿ» ՓԲԸ Տնօրենների խորհրդի որոշման կից Արձանագրություն
No 17/21-ՀՆ 2021 թվականի նոյեմբերի 09-ի

«ՄԷԿ» ՓԲԸ Տնօրենների խորհրդի նախագահ Ս.Հ.ԿԱՐԱՅԱՆ
«ՄԷԿ» ՓԲԸ Տնօրեն Ա.Ա.Կիրակոսյան

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ կարիքների համար
ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների կանոնակարգված գնումներ անցկացնելու 
ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ
(Նոր խմբագրությամբ)