Շրջակա միջավայր և անվտանգություն

«Միջազգային Էներգետիկ Կորպորացիա» ՓԲԸ կողմից շահագործվող Սևան-Հրազդան կասկադի հիդրոէլեկտրակայանները տեղակայված են Հրազդան գետի երկայնքով և օգտագործում են ինչպես Հրազդան գետի և դրա վտակների, այնպես էլ Սևանա լճից ոռոգման կարիքների համար բաց թողնվող ջուրը։ Հաշվի առնելով Սևանա լճի էկեհամակարգի պահպանության առաջնային դերը Հայաստանի Հանրապետության համար, «ՄԷԿ» ՓԲ ընկերությունը առանձնահատուկ կարևորություն է հատկացնում շրջակա միջավայրի պահպանությանը, Սևանա լճից բաց թողնվող ջրի արդյունավետ օգտագործմանը, ջրի կորուստների կրճատմանը։ Այս նպատակով միջազգային ամենահեղինակավոր կազմակերպություններից մեկին, Համաշխարհային Բանկի խմբի անդամ ՄԻջազգայի ֆինանսական կորպորացիային պատվիրվե է ուսումնասիրել ջրի օպտիմալ կիրառման հնարավորությունները՝ ի շահ հանրապետության ոռոգման և էներգետիկ համակարգերի։

«ՄԷԿ» ՓԲԸ բնապահպանական և սոցիալական քաղաքականության հիմնարար սկզբունքները հիմնված են կայուն զարգացման սկզբունքների վրա՝ «ՄԷԿ» ՓԲԸ գործունեության կենսացիկլի բոլոր փուլերում: Դրանցում առաջնային են ինչպես ընկերության աշխատակիցների, այնպես էլ ազդակիր համայնքների բնակչության կյանքի և առողջության պահպանման հիմնահարցերը։ 

«ՄԷԿ» ՓԲԸ հանձն է առնում շարունակաբար նվազեցնել շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցությունը:

Այս նպատակներին հասնելու նպատակով «ՄԷԿ» ՓԲ ընկերությունը հանձնառություն է ստանձնել ներդնել. 

  • միջազգային ISO 14001 ստանդարտը (շրջակա միջավայրի կառավարման համակարգ), ինչը կապահովի արտադրության իրականացումը հաշվի առնելով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունները և թույլ կտա ընկերությանը վերահսկել արտադրական պրոցեսի ազդեցոթւյունը շրջակա միջավայրի վրա, շարունակաբար բարելավվել այդ ազդեցությունը
  • միջազգային ISO 45001 ստանդարտը (աշխատանքի անվտանգության եւ անվտանգության կառավարման համակարգ), ինչի շնորհվ կբարելավվեն աշխատատեղերի առողջության և անվտանգության հետ կապված պայմանները։

«ՄԷԿ» ՓԲԸ աշխատակիցների մասնագիտական մակարդակի նպատակաուղղված բարձրացումը ևս «ՄԷԿ» ՓԲԸ առաջնահերթություններից է։ Սա վերաբերում է ինչպես կառավարման, աշխատանքի և շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտի աշխատակիցներին, այնպես էլ տեխնիկական անվտանգության հարցերով անձնակազմին:

Ընկերությունը հատոկ ուշադրություն է դարձնում նաև վթարային իրավիճակների առաջացման դեպքերի նվազեցման խնդիրներին, ինչպես նաև անձնակազմի` այդ իրավիճակներին արձագանքելու պատրաստվածության բարձրացմանը: