Կորպորատիվ կառավարում

 

Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը

Ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինը Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովն է։

Խորհրդի դերը

Ընկերության գործունեության ընդհանուր ղեկավարումն իրականացնում է Ընկերության տնօրենների խորհուրդը:  Տնօրենների խորհրդի պարտականությունը կայանում է Ընկերության երկարաժամկետ հաջողության խթանման մեջ՝ ուղղորդելով անձնակազմին ստեղծելու և ապահովելու կայուն ավելացված արժեք՝ ի շահ բաժնետերերի:

Տնօրենների խորհուրդը նաև հանձնառու է իր  պարտավորությունների առումով և հաշվի է առնում իր որոշումների ազդեցությունը Ընկերության տարբեր շահագրգիռ կողմերի, ինչպես, օրինակ Ընկերության աշխատակիցների, բաժնետերերի, գործընկերների, շրջակա միջավայրի և այն համայնքների համար, որտեղ տեղաբաշխված են Ընկերության ակտիվները։  Տնօրենների խորհուրդի ռազմավարությունը մշակելով և իրականացման բոլոր փուլերը վերահսկելով՝ ապահովվում է ներքին հսկողության համակարգի արդյունավետությունը, այնպես որ Ընկերության աճը ապահովվի վերահսկվող և ինքնահաստատ կերպով։

Տնօրենների խորհուրդն իրականացնում է հետևողական աշխատանք՝ ուղղված սոցիալական, բնապահպանական և էթիկական հարցերին վերաբերվող ռիսկերի բացահայտմանը,  գնահատմանը և կառավարմանը:  
Տնօրենների խորհուրդը մշակում է քաղաքականություն և ընթացակարգեր, իսկ Ընկերության ղեկավար անձնակազմի դերը կայանում է Տնօրենների խորհրդի կողմից մշակված քաղաքականության իրականացման և այդ քաղաքականություններին համապատասխանության ապահովման  մեջ: Տնօրենների խորհուրդը նաև կրում է ներքին հսկողության համակարգի և դրա արդյունավետության գնահատման ընդհանուր պատասխանատվությունը:

Տնօրենների խորհուրդի անդամները անցկացնում են հաճախակի այցելություններ և շփվում են անձնակազմի հետ բոլոր մակարդակներում: Սա հնարավորություն է տալիս նրանց գործնականում տեսնել Ընկերության մշակույթն ու արժեքները:  Տնօրենների խորհուրդը հետևողականորեն ստուգում է, հարցականի տակ է դնում և հետազոտում է ղեկավար անձնակազմի գործողությունների տրամաբանությունը՝ ինչպես Տնօրենների խորհուրդի նիստերի, այնպես ել ոչ-պաշտոնական շփումների միջոցով:

Տնօրենների խորհուրդի նախագահն առանցքային դեր ունի Տնօրենների խորհրդի որոշումների կայացմանը՝ բոլոր անդամների լիարժեք մասնակցության ապահովման գործում: Այս գործելաոճն ամրապնդում է Տնօրենների խորհրդի գործունեության արդյունավետությունը:

Տնօրենը

Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է միանձնյա գործադիր մարմնի՝ Ընկերության տնօրենի կողմից։
Ընկերության տնօրենը իրականացնում է Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումը՝ Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի և Տնօրենների խորհրդի, ինչպես նաև Ընկերության կանոնադրությանը համաձայն Ընկերության Տնօրենների խորհրդի կողմից լիազորված անձանց՝ իրենց լիազորություններին համապատասխան ընդունված որոշումներին համապատասխան։

Վերստուգող հանձնաժողովը

Վերստուգող հանձնաժողովը Ընկերության ներքին վերահսկողության մշտապես գործող մարմինն է, որն իրականացնում է Ընկերության ֆինանսական և տնտեսական գործունեության, կառավարման մարմինների և Ընկերության ստորաբաժանումների  կանոնավոր վերահսկողությունը՝ ՀՀ օրենսդրությանը, Ընկերության կանոնադրությանը և Ընկերության ներքին փաստաթղթերին համապատասխանությունը։